ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ

Növləri əmək mübahisələrinin üzrə subyektlərinə:

fərdi əmək mübahisələri zaman onlar mənafelərinə toxunur, ayrı-ayrı işçilərə;

kollektiv əmək mübahisələri zaman təsir maraqları yalnız əmək kollektivinin (məsələn, yerinə yetirilməməsi, işəgötürənlə kollektiv əmək müqaviləsi) və ya onun bir hissəsinin (ayrı-ayrı struktur bölmələri).

Növləri əmək mübahisələrinin üzrə hüquq münasibətlərinə, onların yaranır (irəli predmetinin əmək hüquqları):

əmək mübahisələri nəticəsində meydana hüquqpozmanın əmək münasibətlərinin (məsələn, amma əmək haqqı, qanunsuz işdən çıxma, verilməsi, əmək kitabçası və s.);

əmək mübahisələri irəli gələn hüquq pozuntusunun münasibətləri ilə bilavasitə bağlı əmək, yəni:

yaranan pozulduğuna görə münasibətlərin amma təşkili və idarə edilməsi haqqındadır. Məsələn, işəgötürən tələb edir normalarının yerinə yetirilməsi, əmək, təmin edilmiş texnoloji prosesi, və ya tələb edir ki, bütün istehsal tapşırıqları işçiləri yerinə yetirsinlər sürətlə, daha çox adi sürəti tapşırıqların icrasına, ya buraxır işçinin iş, o qədər yerinə yetirəcək istehsalat tapşırığını və s, və işçiləri məhkəmə qaydasında etiraf edir ki, bu tələblər;

yaranan səbəbindən münasibətlərin pozulması üzrə məşğulluq biz bu işəgötürənin.

Məsələn, məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər qanunsuz olaraq imtina edilməsinə, işə qəbul;

yaranan pozulduğuna görə-sosial tərəfdaşlıq münasibətləri

Məsələn, işəgötürən icra etmədikdə kollektiv müqavilə və işçi məhkəmə qaydasında tələb edilməsi onun normaları. Adətən, belə pozuntulara gətirib çıxarır kollektiv əmək mübahisəyə, ancaq öz maraqlarını müdafiə edə bilər və hər bir işçi ayrı-ayrılıqda;

yaranan pozulduğuna görə münasibətlərin iştirak üzrə işçilərin (və onların nümayəndəli orqanları) idarə təşkilatı. Məsələn, işəgötürən edir lokal normativ aktları ilə razılaşdırmadan ilkin həmkarlar ittifaqları təşkilatı;

yaranan səbəbindən münasibətlərin pozulması üzrə peşə hazırlığı, və ixtisasartırma var, bu işəgötürənin. Məsələn, işəgötürən tələb edir işçinin ödəmək onun təlim və ya sınaq müddəti təyin etdikdən sonra uğurlu təlim;

yaranan görə münasibətləri pozmağa görə maddi məsuliyyət əmək müqaviləsinin tərəflərinin. Məsələn, işəgötürən əmək qanunvericiliyinin pozulmasına şəxsi fəaliyyət qabiliyyətindən ilə işçinin tam zərər onun orta məbləğdən, öz sərəncamı ilə;

yaranan səbəbindən münasibətlərin pozulması üzrə nəzarəti və nəzarət. Belə ki, işəgötürən və işçi şikayət edə bilərlər qanunsuz tətbiqi, inzibati tədbirlər pozulmasına görə məsuliyyət əməyin mühafizəsi normalarının, həmçinin tərəflər şikayət edə bilərlər haqqında akt istintaq bədbəxt hadisə olsa ilə razı deyil, onun məzmunu və nəticələri;

yaranan pozulduğuna görə münasibətlərinin əmək mübahisəsini həll edən. Məsələn, bir tərəfi deyil, ilə komissiyanın qərarı ilə əmək mübahisələri, onun həlli üçün məhkəməyə, habelə işəgötürən məhkəmə qaydasında etiraf tətil qanunsuz;

yaranan səbəbindən münasibətlərin pozulması, icbari sosial sığorta üzrə.

Məsələn, işəgötürən imtina ödəmək işçiyə iki günlük xəstəxana, baxmayaraq ki, qanuna görə, birinci üç gün hesabına ödənilir və işəgötürən və işçi məcbur müraciət KTS