ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ

ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ Növləri əmək mübahisələrinin üzrə subyektlərinə: fərdi əmək mübahisələri zaman onlar mənafelərinə toxunur, ayrı-ayrı işçilərə; kollektiv əmək mübahisələri zaman təsir maraqları yalnız əmək kollektivinin (məsələn, yerinə yetirilməməsi, işəgötürənlə kollektiv əmək müqaviləsi) və ya onun bir hissəsinin (ayrı-ayrı struktur bölmələri). Növləri əmək mübahisələrinin üzrə hüquq münasibətlərinə, onların yaranır (irəli predmetinin əmək hüquqları): əmək mübahisələri nəticəsində meydana hüquqpozmanın əmək münasibətlərinin (məsələn, amma əmək haqqı, qanunsuz işdən çıxma, verilməsi, əmək kitabçası və s.); əmək mübahisələri irəli gələn hüquq pozuntusunun münasibətləri ilə bilavasitə bağlı əmək, yəni: yaranan pozulduğuna görə münasibətlərin amma təşkili və idarə edilməsi haqqındadır. Məsələn, işəgötürən tələb edir normalarının yerinə yetirilməsi,